Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Fiftytwo A/S, CVR.nr. 24 78 40 10, og koncernforbundne selskaber (Fiftytwo) og Kunden, uanset hvor Kunden er hjemmehørende. Betingelserne er vedtaget af Kunden, hvis betingelserne har været vedhæftet et tilbud fra Fiftytwo A/S, eller der i tilbuddet er henvist til betingelserne og tilbuddet er blevet accepteret af Kunden eller hvis Kunden på anden måde har accepteret betingelserne. Selv om Fiftytwo ikke senere henviser til disse betingelser i tilbud, ordrebekræftelser, aftaler eller anden korrespondance, så accepterer Kunden, at betingelserne skal gælde for enhver samhandel. Fiftytwo er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundet selskab.

1. AFTALEGRUNDLAG

1.1. En afgiven ordre er først bindende for Fiftytwo, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. En ordre optages til den på tidspunktet for Fiftytwos ordrebekræftelse gældende pris. Afviger ordrebekræftelsen fra Kundens ordre, skal Kunden inden 8 dage meddele Fiftytwo derom. I modsat fald gælder ordrebekræftelsen.

1.2. Tilbud afgivet af Fiftytwo er kun bindende for Fiftytwo, såfremt overensstemmende accept er modtaget hos Fiftytwo inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse til Kunden. En accept hvor Kunden har vedhæftede sine egne vilkår skal anses for at være en overensstemmende accept, da Kundens egen vilkår, jf. ovenfor.

1.3. Et tilbud eller en ordrebekræftelse vedrørende varer, som ikke findes på Fiftytwos eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Kan varerne ikke fremskaffes, kan Fiftytwo tilbagekalde det afgivne tilbud og/eller annullere den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger Kunden til at rejse krav mod Fiftytwo af nogen art.

2. PRISER

2.1. Alle priser er inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. omkostninger til fragt, transaktionsgebyr i forbindelse med kreditkortbetaling, moms og eventuelle andre offentlige afgifter. Fragtomkostninger afhænger af ordreomfang og leveringssted. Transaktionsgebyr afhænger af ordreomfang og korttype. For leverancer på palle opkræves et særskilt miljøhåndteringsgebyr.

2.2. For serviceydelser, herunder rådgivning etc. fra Fiftytwo til Kunden, beregnes de hos Fiftytwo til enhver tid gældende timesatser. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.

2.3. Serviceydelser ydes under forudsætning af, at produkterne er korrekt installeret, og der ikke er foretaget ændringer i disse. Er der indgået aftale om beredskabsservice, må Kunden kun foretage ændring i produkterne efter aftale med Fiftytwo. I modsat fald beregner Fiftytwo serviceydelser på ændrede produkter særskilt efter gældende takster.

2.4. Ønsker Kunden papirfaktura, opkræves et faktureringsgebyr på kr. 35,00 pr. faktura.

2.5. Fiftytwo er berettiget til indtil og med leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Fiftytwos kontrol. Forøges Fiftytwos omkostninger som følge af Kundens forhold, kan Fiftytwo kræve godtgørelse herfor.

2.6. Fiftytwo tager forbehold for udsolgte varer og prisfejl.

3. BETALING

3.1. Forfaldsdato indtræder ved levering,. Godkendes Kundens betalingsmiddel ikke, vil købet ikke blive gennemført, og ordren anses ikke for accepteret af Fiftytwo.

3.2. Betaler Kunden ikke rettidigt, tilskrives renter fra forfaldsdato med 1,8 % pr. påbegyndt måned. Fiftytwo er i øvrigt berettiget til at kræve et fast kompensationsbeløb for forsinket betaling, kr. 310,00, samt øvrige inddrivelsesomkostninger.

3.3. Betaler Kunden ikke rettidigt, og/eller modtager Fiftytwo ikke tilfredsstillende kreditoplysninger om Kunden, er Fiftytwo berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af Fiftytwo fastsat frist, er Fiftytwo berettiget til at hæve købet.

3.4. Kundens pligt til rettidig betaling består uanset en eventuel afgivet reklamation, alternativt skal Kunden deponere købesummen. Kunden er ikke berettiget til at modregne. Har parterne indgået en rate aftale, og Kunden er helt eller delvist i mora med en rate, forfalder den fulde restgæld straks til indfrielse

3.5. I tilfælde af, at Fiftytwo vælger at hæve aftalen som følge af Kundens misligholdelse, er Fiftytwo berettiget til et vederlag svarende til 30 % af købesummen, medmindre større skade er lidt.

4. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1. Fiftytwo forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret.

4.2. Ved tilbagetagelse skal Kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Fiftytwo måtte blive påført.

5. LEVERING

5.1. Levering sker Ex Works

5.2. Varen sendes fra Fiftytwos lager eller Fiftytwos underleverandør lager til den af Kunden oplyste leveringsadresse.

5.3. Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos Fiftytwos underleverandører. Fiftytwo er således berettiget til at foretage successiv levering og fakturering. Aftalt leveringstid anses for overholdt, når Fiftytwo forinden udløbet har afsendt leverancen, eller denne står til rådighed for Kunden. Har Kunden fremsat ønske om ændringer eller supplement til leverancen, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

5.4. Leverer Fiftytwo ikke rettidigt, jf. pkt. 5.1, foreligger forsinkelse. Ønsker Kunden at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal Kunden meddele Fiftytwo en ny, rimelig frist for levering. Er levering ikke sket inden udløbet af den rimelige frist, er Kunden berettiget til at hæve købet. Er en sådan rimelig frist ikke meddelt Fiftytwo inden 2 dage efter forsinkelsens indtræden, taber Kunden sin ret til at hæve, og Fiftytwo skal levere snarest muligt.

6. MANGLER OG REKLAMATION

6.1. Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal Kunden straks gøre manglen gældende. Ved ikke synlige mangler opstået under transport skal Kundens gøre manglen gældende inden 5 dage fra modtagelsen. Reklamation skal ske skriftligt. Reklamerer Kunden ikke rettidigt, bortfalder Kunden ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser m.v.

6.2. En mangel anses ikke at foreligge, såfremt Kunden har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra Fiftytwo eller Fiftytwos underleverandører, eller såfremt Kunden eller tredjemand uden Fiftytwos samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

6.3. Ved begrundet og rettidig reklamation er Fiftytwo efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning inden for rimelig tid. Foretager Fiftytwo rettidig omlevering

eller afhjælpning, er Kunden uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. Fiftytwo er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer.

6.4. Konstaterer Fiftytwo, at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er Fiftytwo berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af Fiftytwo i den forbindelse. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan Kunden alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag.

6.5. Kunden kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler.

6.6. Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig returaftale med Fiftytwos salgsafdeling. Af returaftalen skal fremgå, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Kunden forpligter sig til at vedlægge en kopi af returaftalen i hvert kolli, der returneres. Fiftytwo forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for Kundens regning og risiko.

7. ERSTATNING

7.1. Fiftytwo er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af at Fiftytwos leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. Fiftytwos erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør grov uagtsomhed.

7.2. Fiftytwos ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, Kunden har erlagt for produktet eller ydelsen, hvorpå kravet baseres, og kan maksimalt udgøre kr. 250.000.

7.3. Fiftytwo er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. Fiftytwo er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, og hvori Fiftytwos produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af Kunden produkter indgår. Fiftytwo fraskriver sig således i videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, produktansvar og ansvar mellemhandler. I den udstrækning Fiftytwo måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Fiftytwo skadesløs i samme omfang, som Fiftytwos ansvar er begrænset.

8. OPLYSNINGSPLIGT

8.1. Oplysninger fra Fiftytwo eller en af Fiftytwos forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede, og Fiftytwo er ikke ansvarlig for, at det leverede opfylder Kundens behov eller anvendelsesformål, medmindre Kunden har krævet dette, og dette er accepteret af Fiftytwo. Fiftytwo tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer.

8.2. Kræver produkter en særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Fiftytwo forsyne Kunden med sådanne beskrivelser senest på leveringstidspunktet. Fiftytwo kan foreskrive, at en sådan beskrivelse behandles fortroligt. Fiftytwo er ikke forpligtet til at udlevere kildekoder.

8.3. Fiftytwo kan tilbyde Kunden at installere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinjer. For sådan installation beregnes de af Fiftytwo til enhver tid gældende timesatser. Fiftytwos installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang eller forfaldsdagen for betaling for de leverede produkter.

9. BRUGSRET, GARANTI OG OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

9.1. Omfatter aftalen standardsoftware eller softwareudvikling foretaget af Fiftytwo specifikt til Kunden, opnår Kunden en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software, der er anført i aftalen. Brugsretten er begrænset til det i aftalen angivne antal samtidige brugere, og såfremt dette ikke er angivet, gælder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er installeret på. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsbøger og lignende materiale. Kunden må ikke kopiere softwaren og/ eller dokumentationsmaterialet og må ikke foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra Fiftytwo. Foretager eller lader Kunden foretage ændringer i softwaren, bærer Kunden selv det fulde ansvar for ændringerne.

9.2. Det leverede er alene undergivet Fiftytwos underleverandørers eller producenters garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor. Fiftytwo giver ingen selvstændige garantier eller rettigheder i øvrigt for det leverede.

9.3. Fiftytwo forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet som de oprindelig aftalte, såfremt Kunden skriftligt informeres om sådanne udskiftninger, når der er tale om leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for Kunden, om produktet er fra den ene eller anden producent. Fiftytwo er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

9.4. Fiftytwo er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundet selskab.

10. TVISTER

10.1. Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Værneting for retssag anlagt af Kunden mod Fiftytwo er Fiftytwos hjemting. Værneting for retssag anlagt af Fiftytwo mod Kunden er Fiftytwos hjemting eller Kundens almindelige hjemting, efter Fiftytwos valg.